Algemene Voorwaarden little Alice

Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Uitvoerder: Little Alice B.V., met handelsnaam little Alice, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57607419
  Opdrachtgever: de wederpartij van Uitvoerder.
  Overeenkomst: de overeenkomst tot het faciliteren en/of uitvoeren van (software)testwerkzaamheden en/of verlenen van aanpalende dienstverlening.
  Partijen: Uitvoerder en Opdrachtgever gezamenlijk.
  Respondent: een door Uitvoerder of door Opdrachtgever ingeschakelde derde, belast met (test)werkzaamheden als onderdeel van de uitvoering van de dienstverlening
 2. Indien een overeenkomst wordt aangegaan met de Uitvoerder door een vennootschap in oprichting of anderszins een (nog) niet bestaande vennootschap, wordt de overeenkomst tevens aangegaan door de ondertekenaar van die overeenkomst aan de zijde van de Opdrachtgever in diens hoedanigheid als privépersoon.

Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Uitvoerder en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Uitvoerder, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met een vertegenwoordigingsbevoegde medewerker van Uitvoerder.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Uitvoerder en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. Indien Uitvoerder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Uitvoerder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Uitvoerder gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Uitvoerder is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. Offertes of aanbiedingen, welke door Opdrachtgever na het verstrijken van de geldigheidstermijn worden geaccepteerd, binden Uitvoerder slechts indien de acceptatie schriftelijk door Uitvoerder wordt bekrachtigd.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend, reis- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Uitvoerder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Uitvoerder anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Uitvoerder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Uitvoerder kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien de software van Opdrachtgever ten behoeve van de testwerkzaamheden geinstalleerd dient te worden op de systemen van Uitvoerder, zal Opdrachtgever de software aan Uitvoerder leveren op een door Uitvoerder aan te wijzen wijze of op een door UItvoerder aan te wijzen informatiedrager. Indien de software op de door Uitvoerder aangewezen wijze of informatiedrager niet geleverd kan worden, zullen Partijen in goed onderling overleg de wijze van aanleveringen afstemmen.
  Opdrachtgever zal bij de aanlevering van de software een duidelijke schriftelijke installatie-instructie aanleveren en op eerste verzoek van Uitvoerder bijstand verlenen in de installatie van de software.
 2. Indien de software van Opdrachtgever geinstalleerd staat op diens systemen, of op de systemen van een door Opdrachtgever ingeschakelde derde (hostingpartij), zal Opdrachtgever aan UItvoerder een duidelijke schriftelijke instructie aanleveren over de wijze waarop de software door Uitvoerder benaderd kan worden.
 3. Uitvoerder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Uitvoerder het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Uitvoerder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Uitvoerder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Uitvoerder zijn verstrekt, heeft Uitvoerder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 15 is Uitvoerder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Uitvoerder is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Uitvoerder de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de (test)resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Uitvoerder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 9. Indien medewerkers van Uitvoerder, Respondenten of andere door Uitvoerder ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten op de locatie van Opdrachtgever, of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor door die mederkers, Respondenten en/of ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 10. Indien Opdrachtgever heeft aangegeven zorg te dragen voor het aanleveren van Respondenten, komt de tijdige aanwezigheid van die Respondenten volledig voor risico en rekening van Opdrachtgever. In het geval dat op de overeengekomen (test)datum geen, of minder dan overeengekomen, Respondenten komen opdagen, is het Uitvoerder toegestaan i) de testwerkzaamheden met de eventueel wel verschenen Respondenten uit te voeren en ii) de overeengekomen prijs volledig bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 11. Indien Uitvoerder heeft aangegeven zorg te dragen voor het aanleveren van Respondenten, betreft die aanlevering een inspanningsverplichting. Indien minder dan overeengekomen Respondenten op de (test)datum komen opdagen, komt dat voor risico en rekening van Opdrachtgever. Het is Uitvoerder alsdan toegestaan de (test)werkzaamheden met de wel verschenen Respondenten uit te voeren en daarvoor de overeengekomen prijs volledig bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
  Het is Uitvoerder toegestaan het risico van het niet verschijnen van Respondenten te beperken door met Uitvoerder een hoger aantal Respondenten overeen te komen, dan voor de (test)werkzaamheden is benodigd (overboeken).

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Uitvoerder zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Uitvoerder de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Uitvoerder daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Contractsduur, uitvoering

 1. De overeenkomst tussen Uitvoerder en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde (test)werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Uitvoerder derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Oplevering en acceptatie van de testresultaten

 1. Uitvoerder levert de (test)resultaten op de wijze zoals aangegeven in de offerte, waaronder onder andere inbegrepen kan zijn videofragmenten, analyses, bevindingen en aanbevelingen.
 2. De testresultaten zullen tussen Partijen gelden als geaccepteerd:
  a. indien tussen partijen niet is overeengekomen dat Opdrachtgever de testresultaten schriftelijk dient te accepteren: bij de aflevering van de testresultaten, dan wel
  b. indien tussen Partijen wel is overeengekomen dat Opdrachtgever de testresultaten schriftelijk dient te accepteren: bij ontvangst door Uitvoerder van de schriftelijke acceptatie, dan wel
  c. indien tussen Partijen wel is overeengekomen dat Opdrachtgever de testresultaten schriftelijk dient te accepteren, maar iedere schriftelijke reactie van Opdrachtgever uitblijft; na het verstrijken van 14 dagen na het aanleveren van de testresultaten, dan wel
  d. indien tussen Partijen wel is overeengekomen dat Opdrachtgever de testresultaten schriftelijk dient te accepteren, maar de Opdrachtgever schriftelijk en voldoende onderbouwd te kennen geeft de testresultaten niet te willen accepteren; op het moment dat de in dat schriftelijke reactie van Opdrachtgever genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die in redelijkheid aan acceptatie niet in de weg staan.
 3. Acceptatie van de testresultaten mag niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de testresultaten, die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals stijl, esthetische aspecten en aspecten betreffende de vormgeving, tenzij deze aspecten nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien de werkzaamheden of testresultaten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
 5. Acceptatie van de testresultaten op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat Uitvoerder gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de overeenkomst.

Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 3 en 6 t/m 14 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 14 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Tenzij in de offerte of overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, omvat het geoffreerde honorarium niet een vergoeding voor de Respondenten. Deze vergoeding komt voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en daadwerkelijk gemaakte kosten. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Uitvoerder, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 6. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 week kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 7. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het honorarium van Uitvoerder.
 8. Indien Uitvoerder met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Uitvoerder niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief zoals gespecificeerd onder lid 9 en lid 10.
 9. Uitvoerder is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Uitvoerder kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
 10. Bovendien mag Uitvoerder het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Uitvoerder, dat in redelijkheid niet van Uitvoerder mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 11. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet.
 12. Uitvoerder zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Uitvoerder zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 13. Indien Opdrachtgever de door Uitvoerder kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Uitvoerder genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
 14. Indien partijen een andere valuta dan de Euro zijn overeengekomen, komen koerswijzigingen ten opzichte van de Euro voor risico van Opdrachtgever

Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Uitvoerder aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de betaling binnen de termijn van 21 dagen te voldoen dan is de Uitvoerder gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, zoals vermeld in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.
 4. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever, of indien Opdrachtgever door overdracht van (de meerderheid van) diens aandelen de feitelijk zeggenschap over zijn bedrijfsvoering verliest, zijn de vorderingen van Uitvoerder op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Uitvoerder heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Uitvoerder kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 7. Uitvoerder kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Indien betaling na 21 dagen geschiedt is Opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 9. Facturatie geschiedt in ieder geval bij aanvang van de voorbereiding voor de testwerkzaamheden en/of op de datum of data, zoals deze staan vermeld in de offerte en/of opdrachtbevestiging.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtgever geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Opdrachtgever.
 2. Uitvoerder is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Uitvoerder verplicht Opdrachtgever zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Incassokosten

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 2. Indien Uitvoerder hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

Opzegging en annulering

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds of voor aanvang van de testwerkzaamheden wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Uitvoerder recht op compensatie,tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Uitvoerder zijn toe te rekenen.
  Deze compenstatie bestaat uit het navolgende.
  Ingeval van een vast honorarium:
  o Bij een opzegging korter dan 4 weken, maar langer dan twee weken voorafgaande aan de geplande testwerkzaamheden: 33% van het overeengekomen honorarium;
  o Bij een opzegging korter dan 2 weken, maar langer dan twee dagen voorafgaande aan de geplande testwerkzaamheden: 50% van het overeengekomen honorarium;
  o Bij een opzegging korter dan twee dagen, voorafgaande aan de geplande testwerkzaamheden: 100% van het overeengekomen honorarium.
  Ingeval van een honorarium conform art 8 lid 4 van deze Voorwaarden:
  o De tot op dat moment door Uitvoerder gemaakte kosten en vergoeding van de tot op dat moment bestede uren, vermeerderd met een vergoeding voor 50% van de vanaf dat moment door Uitvoerder ingeplande werkzaamheden en te maken kosten.
 3. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Uitvoerder, zal Uitvoerder in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Uitvoerder extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht en door Opdrachtgever aan de Uitvoerder voldaan.

Opschorting en ontbinding

 1. Uitvoerder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of;
  2. na het sluiten van de overeenkomst Uitvoerder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt, of;
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Uitvoerder is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden of te lijden (in)directe schade, als gevolg van opschorting door Uitvoerder. Opdrachtgever vrijwaart Uitvoerder voor aanspraken van derden, welke stellen schade te hebben geleden of te zullen lijden als gevolg van opschorting van de verplichtingen van Uitvoerder jegens Opdrachtgever.
 3. Voorts is Uitvoerder bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Uitvoerder op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Uitvoerder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Uitvoerder behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Partijen elkaar bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking hebben gesteld is de ontvangende partij gehouden het geleverde binnen 14 dagen na schriftelijk verzoek van de verstrekkende partij in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de ontvangende partij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de ontvangende partij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft de verstrekkende partij het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde inkomsten, op de ontvangende partij te verhalen.

Aansprakelijkheid van Uitvoerder

 1. Indien Uitvoerder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Uitvoerder is niet eerder aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, dan nadat Uitvoerder door Opdrachtgever schriftelijk door middel van een ingebrekestelling een redelijk termijn is gegeven de tekortkoming te zuiveren en Uitvoerder de tekortkoming binnen die redelijke termijn niet heeft gezuiverd.
 3. Indien Uitvoerder aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Uitvoerder te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Uitvoerder voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Uitvoerder wordt uitgekeerd op basis van het specifieke schadeveroorzakende incident. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Uitvoerder aan Opdrachtgever inzage verschaffen in de toepasselijke verzekeringspolis(sen).
 4. In afwijking van hetgeen onder lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Uitvoerder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Uitvoerder toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Uitvoerder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Indien de opdracht van Opdrachtgever aan Uitvoerder bestaat uit het testen van software, is Uitvoerder uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade aan het product of de software van Opdrachtgever, veroorzaakt door de testwerkzaamheden door of namens Uitvoerder.
 8. Indien de opdracht van Opdrachtgever aan Uitvoerder bestaat uit het testen van software en deze software geinstalleerd staat op de systemen van Opdrachtgever, of op de systemen van een door Opdrachtgever ingeschakelde derde (hostingpartij), is Uitvoerder uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade, door de testwerkzaamheden veroorzaakt aan de systemen van Opdrachtgever of aan de systemen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde.
 9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Uitvoerder, zijn ondergeschikten of de door Uitvoerder ingeschakelde Respondenten.
 10. Van het in lid 9 van dit artikel gehanteerde opzetbegrip is uitgesloten het opzettelijk onjuist hanteren van functionaliteit van de te testen software, nu dit opzettelijk handelen een onderdeel vormt of kan vormen van de testwerkzaamheden, tenzij Opdrachtgever deugdelijk aantoont dat dit opzettelijk handelen, naar de algemeen gedeelde maatstaven van de branche van Uitvoerder, niet tot de overeengekomen werkzaamheden kan behoren.
 11. Uitvoerder is nimmer aansprakelijk voor schade, welke voortkomt uit een doen of nalaten van een door Opdrachtgever ingeschakelde Respondent.

Aansprakelijkheid van Opdrachtgever

 1. Indien de software van Opdrachtgever ten behoeve van de testwerkzaamheden geinstalleerd dient te worden op de systemen van Uitvoerder, is Opdrachtgever jegens Uitvoerder aansprakelijk voor de directe schade, die deze software veroorzaakt, anders als door gevolg van een virus, op de systemen van Uitvoerder, tenzij de software door Uitvoerder aantoonbaar onjuist is geinstalleerd en op een wijze die niet overeenkomt met de instructies daartoe van Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtgever aan Uitvoerder informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen. Eventuele directe of indirecte schade en de kosten die schade, veroorzaakt door een virus, met zich meebrengt, zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever en zijn direct opeisbaar.

Vrijwaringen

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Uitvoerder voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en/of auteursrechten op door de Opdrachtgever verstrekte software, materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien het product, de software of een onderliggende database van Opdrachtgever tot een natuurlijk persoon of personen herleidbare persoonsgegevens bevat, vrijwaart Opdrachtgever Uitvoerder voor aanspraken van derden, die betrekking hebben op, of gebaseerd worden op de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van door Opdrachtgever aangeleverde informatiedragers, elektronische bestanden of software blijft tijdens en na uitvoering van overeenkomst voor rekening van Opdrachtgever. Uitvoerder verplicht zich jegens Opdrachtgever om zich ten aanzien van de geleverde zaken als een goed huisvader te gedragen. Opdrachtgever verplicht zich jegens Uitvoerder van alle geleverde zaken kopieën ten eigen kantoor, althans buiten kantoor van Uitvoerder, te bewaren.

Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Uitvoerder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Uitvoerder niet in staat is de verplichtingen na te komen, waaronder tevens maar niet uitsluitend;
  1. Werkstakingen in het bedrijf van Uitvoerder;
  2. Internetstoring(en) bij Uitvoerder, Opdrachtgever of bij de door Opdrachtgever ingeschakelde derde (hosting)partij;
  3. Uitval of storing bij een door Uitvoerder ingeschakelde hostingpartij;
  4. Wijziging of uitval van een API van Opdrachtgever of een derde partij, waar Uitvoerder op aansluit of aan dient te sluiten.
 3. Uitvoerder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Uitvoerder zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Uitvoerder ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Uitvoerder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Uitvoerder verplicht zich jegens Opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst door haar ingeschakelde Respondenten en/of overige derden een geheimhouding op te leggen, die minimaal van gelijke strekking is als hetgeen is bepaald in lid 1 van dit artikel.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Uitvoerder gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Uitvoerder zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Uitvoerder niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald, leidt de overeenkomst tot het testen van (software)producten van Opdrachtgever nimmer tot een overdracht van intellectuele eigendoms en/of auteursrechten ten gunste van Uitvoerder.
 2. Alle door Opdrachtgever verstrekte zaken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, programma code enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Uitvoerder in de uitvoering van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden – anders dan Respondenten- gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte zaken anders voortvloeit.
 3. Uitvoerder behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Niet-overname personeel

 1. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na schriftelijke toestemming van Uitvoerder, medewerkers van Uitvoerder of van ondernemingen waarop Uitvoerder ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 2. Opdrachtgever is bekend dat het de werknemers van Uitvoerder contractueel niet toegestaan is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitvoerder, binnen een tijdvak van één jaar na beëindiging van de dienstbetrekking in enigerlei vorm in Nederland werk te verrichten, hetzij direct, hetzij indirect, alsook financieel in welke vorm dan ook bij Opdrachtgever, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet.

Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Uitvoerder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Uitvoerder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Uitvoerder en de Opdrachtgever is Nederlands en Europees recht van toepassing.

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Download als PDF